അധ്യായം

രാഷ്ട്രീയം സാഹിത്യത്തിൽ

-പ്രതിബദ്ധതയും ആത്മാർപ്പണബുദ്ധിയില്ലാത്തിടത്ത് രാഷ്ട്രീയപ്രമേയപജീവിയായ സാഹിത്യകൃതികൾ വൈരസ്യ ജനകമായേ ഭവിക്കു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു