അധ്യായം

ദന്തഗോപുരം

..എന്നിട്ട് നിശയുടെ നിശ്ശബ്ദത പ്രപഞ്ചത്തെയാകെ പു ണർന്നുറങ്ങുന്ന ആ ഏകാന്തവേളയിൽ, അദ്ദേഹം സ്വയം വർണ്ണിക്കുന്ന ദൈവത്തെപ്പോലെ, ചിന്തയാം മണിമന്ദിരത്തിൽ കയറിയിരുന്ന് തന്റെ അന്തർമണ്ഡലത്തോടുമാത്രം സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്ന സാഹിത്യകൃതികൾ രചിക്കു ന്നതിനാണ് യത്‌നിച്ചത്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു