അധ്യായം

സാഹിത്യ ദർശനം

-" 'യുദ്ധവും സമാധാനവും'എന്ന കൃതി പ്രാചീന കാലത്താണ് ടോൾസ്റ്റോയ് രചിച്ചതെങ്കിൽ അത് പദ്യത്തിലാകുമായിരുന്നു ? ആധുനിക കാലത്താണ് ഹോമർ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ' ഇലിയഡ്' ഗദ്യത്തിലല്ലാതെ രൂപപ്പെടുകയില്ല?

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു