അധ്യായം

അവ്യക്തത സാഹിത്യത്തിൽ

" തന്റെ ആന്തരികാനുഭൂതിയിൽ കാവ്യകാരൻ വിശ്വസിക്കുക, ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ നേർക്ക് സത്യസന്ധത പുലർത്തുക , എല്ലാറ്റിനുമുപരി സത്യത്തെ മാനിക്കുക, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പിന്നാലെ എത്തിക്കൊള്ളും"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു