അധ്യായം

പകർത്തലല്ല സൃഷ്ടി

" സർഗ്ഗാത്മകത വസ്തുനിഷ്ഠമായിരിക്കുന്നത് ഷേക്സ്പിയറിലാണ്, ആത്മനിഷ്ഠമായിരിക്കുന്നത് മിൽട്ടണിലും "

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു