അധ്യായം

പകർത്തലും സൃഷ്ടിയും

" കണ്ടിട്ടുള്ളതിനേയും കേട്ടിട്ടുള്ളതിനേയും ആധാരമാക്കി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.... അപ്പോൾ പകർത്തലല്ല നടക്കുന്നത്, സൃഷ്ടിയാണ് "

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു