അധ്യായം

ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാജനം

ഒരു തികഞ്ഞ 'സാഡിസ്റ്റും' 'ഹ്യൂമനിസ്റ്റും' എന്നിൽ അട ങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നിനൊന്നകറ്റി നിർത്താൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു


നാടകങ്ങള്‍


കവിതകള്‍വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു


റഫറൻസ് ലിങ്കുകൾ

ടാഗ് ക്ലൗഡ്