അധ്യായം

കലാപം ഒരു ആത്മബലി

നിഷ്കളങ്കതയിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു