അധ്യായം

സംവാദശില്പി

നൃത്തത്തിൽ ഓരോ പാത്രവും ഓരോ ആശയത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നേരെമറിച്ച് നാടകത്തിൽ പാത്രങ്ങളെല്ലാം വെറും മനുഷ്യരായിരിക്കണം - സി.ജെ.തോമസ്

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു