അധ്യായം

ഒരു ഗുരുവന്ദനം

മുന്നിലിരിക്കുന്ന കേൾവിക്കാരുടെ നിറമോ മണമോ മാറിയാൽ ഇന്നു പറഞ്ഞത് നാളെ തിരിച്ചു പറയാനൊന്നും സാനുമാസ്റ്ററെ കിട്ടില്ല.

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു