അധ്യായം

അമേരിക്കൻ സാഹിത്യം

ദൈവത്തെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ ആദ്യമാ യി രൂപപ്പെട്ട ഒരു സാഹിത്യം, വിഷയത്തിലും രീതിയി ലും, മതപരമായ വിചാരങ്ങളുടെ കേവുഭാരം കൊണ്ടു തളർന്നതായിരുന്നു

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു