അധ്യായം

കർമ്മഗതി

സോഷ്യലിസമില്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ്മാതൃകയിലുള്ള സമൂഹമെങ്കിലും വൈകാതെ നിലവിൽ വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കുറപ്പായിരുന്നു.

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു