അധ്യായം

ഗാന്ധിജിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസദർശനം

മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിനു വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ബാദ്ധ്യതയിൽനിന്ന് നല്ല മനുഷ്യന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു