അധ്യായം

സുഹൃത്‌സദസ്സുകൾ നല്ലതാണ്

ചുരുക്കം പേരുടെ മനസ്സുകൾ രചനാത്മകമായി സമ്മേളിക്കുന്നിടത്താണ് സാഹിത്യത്തിൽ ദീപ്തമായ ആശയങ്ങൾ വ്യക്തതയോടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരിക

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു