അധ്യായം

വിധിയും വിഭ്രാന്തിയും

വിധിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോഴും നാം വിധിയിൽ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നുവേണം മനസ്സിലാക്കാൻ

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു