അധ്യായം

മേഘജ്യോതിസ്സിന്റെ പ്രഭാപൂരം

"ചിത്രം വരച്ചതിനുശേഷം ക്ലിന്റ് ഓരോ പക്ഷിയേയും കൂടു തുറന്നു വിട്ടു കളയും"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു