അധ്യായം

മൂന്നു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തെ സൗഹൃദം

"പി. കെ. ബാലകൃഷ്ണനെപ്പോലെ ഇത്രമാത്രം ധിഷണാശ ക്തിയും സ്വതന്ത്രചിന്താശേഷിയും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു യുവാവ് വേറെയില്ലെന്ന് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ കരുതിയിരുന്നു"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു