അധ്യായം

തകഴി ഓർമ്മയിൽ

"രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളല്ല, ജീവിതമാണ് ഞങ്ങളെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളാക്കിയത്"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു