അധ്യായം

ലളിതാംബിക അന്തർജനം

-"അറുപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ അഗ്നിസാക്ഷി പോലൊരു നോവൽ രചിച്ച് പ്രകാശിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം രണ്ടാമതൊരു നോവൽ ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം എഴുതിയിട്ടില്ല"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു