അധ്യായം

അഭിരുചിപരമായ മാറ്റത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം

"ആത്മാവ്, ദൈവം, പുനർജന്മം മുതലായ കൽപനകൾ മാത്രമല്ല, അവയോടു ബന്ധപ്പെട്ട അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൂടി കഥാശിൽപ്പത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം പൂ ണ്ട ആധുനികതാപ്രസ്ഥാനക്കാർ, അതൊന്നുമില്ലാത്ത റിയ ലിസ്റ്റ് കൃതികളെ ഉപരിപ്ലവമെന്നുപറഞ്ഞ് അപലപിക്കാൻ കൂടി മുതിർന്നു"

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു