സാനു മാഷ് | പ്ലേറ്റോയും കവികളുടെ ദിവ്യമായ ഭ്രാന്തും