സാനുമാഷ് | മതം മനുഷ്യനെ വികാരാധീനനാക്കുന്നു | M. K. Sanu