ഷാജി എന്‍ കരുണ്‍ | മലയാളിസമൂഹത്തിന്‍റെ സാംസ്കാരികധനമായ ഗുരുപൂര്‍ണിമക്കൊപ്പം