ശ്രീനാരായണദർശനം,ശ്രീനാരായണസന്ദേശം ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും പ്രസക്തം