ശ്രീനാരായണഗുരു എന്ന ഗ്രന്ഥം, ഗുരുവിന്റെ ആത്മാവിലേക്കുള്ള എന്റെ തീർത്ഥയാത്രയായിരുന്നു.. | Sanumash