വാല്യം 9 : പുതുപാതകൾ വെട്ടിയവർ

ആൽബർട് ഷ്വട്സർ, ചാവറയച്ചൻ, കേശവൻ വൈദ്യർ, മാമൻ മാപ്പിള, കേശവദേവ് എന്നിവരുടെ ജീവിതരേഖകൾ അടങ്ങിയ വാല്യം. ആഫ്രിക്കയിലെ പാവങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിതം ഹോമിച്ച ആൽബർട്ട് ഷ്വാട്ട്സർ എന്ന ഭിഷഗ്വരനെക്കുറിച്ച് 1967 ൽ എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് സാനുമാഷിന്റെ തുടക്കം. ആ ലഘു ജീവചരിത്രം ഈ വാല്യത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യമണ്ഡലത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ചാവറയച്ചൻ, മാമൻ മാപ്പിള, കേശവൻ വൈദ്യർ, പി.കേശവദേവ് എന്നിവരുടെ ജീവതരേഖകളാണ് ഈ വാല്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് രചനകൾ.