വാല്യം 8 : കാൽപനികം ചങ്ങമ്പുഴ, ലളിതം ബഷീർ, നിർമ്മലം വൈലോപ്പിള്ളി, ഗംഭീരം കേസരി

മലയാളസാഹിത്യശേഖരത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് രചനകൾ – ‘ചങ്ങമ്പുഴ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാജനം, ‘ബഷീർ – ഏകാന്തവീഥയിലെ അവധൂതൻ’ എന്നിവ ഈ വാല്യത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം വൈലോപ്പിള്ളിയും കേസരിയും.