വാല്യം 7 : ആധുനികതയുടെ മുഴക്കം

എം ഗോവിന്ദൻ, സി ജെ തോമസ്, പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ, അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ എന്നിവർ വിവിധ മലയാളസാഹിത്യശാഖകൾക്ക് പകർന്നുതന്ന ആധുനികതയുടെ ഉണർവ് ഈ വാല്യത്തിലൂടെ സാനുമാഷ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവരുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ, കൃതികൾ, സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ ഇവരുമായി മാഷ് നേരിട്ട് നടത്തിയ ആശയവിനിമയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു