വാല്യം 6 : യുക്തിബോധം, ശാസ്ത്രമനസ്സ്

സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ, പാർവതി അമ്മ, വി കെ വേലായുധൻ, യുക്തിവാദി എം സി ജോസഫ്, ഡോ:പൽപു എന്നിവരുടെ  ജീവിതങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്രയാണ് ഈ വാല്യം. ഗുരുവിന്റെ  ദൈവദശകത്തിൽ നിന്ന് സഹോദരന്റെ  സയൻസ് ദശകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ വാല്യം ആധുനികകേരളത്തിന്റെ യുക്തിബോധത്തെയും ശാസ്ത്ര മനസ്സിനെയും രൂപപ്പെടുത്തിയ പ്രമുഖരുടെ ജീവിതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.