വാല്യം 4 : നാടകം

ലോകോത്തര ഗ്രീക്ക്- പാശ്ചാത്യ- മലയാള നാടകങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചാരം, പ്രസിദ്ധമായ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വിശകലനം, ദുരന്തനാടകങ്ങളുടെ ഗഹനമായ പഠനം, മലയാളനാടകങ്ങൾ, നാടകകാരന്മാർ, നാടകത്തിലെ കലാസങ്കൽപങ്ങളും സങ്കേതങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അമ്പതോളം രചനകൾ നാലാം വാല്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.