വാല്യം 3 : കുമാരനാശാൻ

ഒരുപക്ഷെ ആശാനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും  വിപുലമായും സമഗ്രമായും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകസമാഹാരം ഇതായിരിക്കും. ആശാനിലെ കവിയും മനുഷ്യനും, കവിതകളിലെ ദർശനം, കാവ്യഭാവങ്ങൾ, നായികമാർ, മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾ,  ‘ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത’, ‘ലീല’ എന്നിവയുടെ ഗഹനമായ പഠനം, പതിനഞ്ചോളം കവിതകളുടെ ലഘുപഠനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീവചരിത്രരചനയ്ക്കുള്ള ആശാൻ അവാർഡ് നേടിയ ‘മൃത്യുഞ്ജയം കാവ്യജീവിതം’, നിരൂപണത്തിനുള്ള കെ സി ബി സി അവാർഡ് നേടിയ ‘അശാന്തിയിൽ നിന്ന് ശാന്തിയിലേക്ക്’എന്നീ രചനകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ മൂന്നാം വാല്യം.