വാല്യം 2 : കവിത, ചെറുകഥ, നോവൽ

രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി 74 ലേഖനങ്ങൾ. തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദേശഭാഷാകവിതകളുടെയും മലയാളകവിതകളുടെയും പഠനങ്ങൾ, വിദേശ-മലയാള കവികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ, മനുഷ്യഭാവങ്ങൾ വിവിധ കവിതകളിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രീതികളുടെ അപഗ്രഥനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന 47 കവിതാസംബന്ധിയായ ലേഖനങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒന്നാം ഭാഗം. ക്ലാസ്സിക്കൽ കൃതികളായ ഇരുപതോളം വിദേശഭാഷാനോവലുകളുടെയും കഥകളുടെയും പഠനങ്ങൾ, തെരഞ്ഞെടുത്ത മലയാള കൃതികളുടെ പഠനം, മലയാളകഥാസാഹിത്യത്തിന്റെ  വികാസപരിണാമപഠനങ്ങൾ, മനുഷ്യഭാവങ്ങൾ വിവിധ കഥകളിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രീതികളുടെ അപഗ്രഥനം എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട 27 ലേഖനങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് രണ്ടാം ഭാഗം.