വാല്യം 12 : ആത്മകഥ, ‘കുന്തി’ , ബാലസാഹിത്യകൃതികൾ

സാനുമാഷി ന്റെ ആത്മകഥ, ‘കുന്തി’ (നോവൽ), ബാലസാഹിത്യകൃതികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട വാല്യമാണ് അവസാനത്തേത്. 2019 ൽ രചന പൂർത്തിയാക്കിയ ‘കുന്തി’ ആണ് മാഷിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ രചന.