വാല്യം 11 : സാനുമാഷിന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, സാംസ്ക്കാരികചിന്തകൾ

ഗുരുനാഥൻ, സാഹിത്യകലാദികളുടെ ഉയർന്ന ആസ്വാദകൻ, ഗവേഷകൻ, വിമർശകൻ, എഴുത്തുകാരൻ, പ്രസംഗകൻ, സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകൻ, ജനപ്രതിനിധി ഇങ്ങനെ സാനുമാഷ് കടന്നുപോയ ജീവിതങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്നതാണ്. ഈ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാച്ചിക്കുറുക്കിയ ചിന്തകളും അടങ്ങിയ ലഘുലേഖനങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വാല്യം. ആധുനികകാലത്ത് ഏറെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും മാഷ് പറഞ്ഞുവെയ്ക്കുന്നു.