വാല്യം 10 : ജീവിതരേഖകൾ – അറിയപ്പെടുന്നവരുടെയും അധികം അറിയപ്പെടാത്തവരുടെയും

ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യമണ്ഡലം സാനുമാഷിന്റെ രചനകളെ വിളിച്ചിരുന്നത് ‘മഹത്വസങ്കീർത്തനങ്ങൾ’എന്നാണ്. മാനവികതയിലുള്ള വിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ മഹത്പ്രവർത്തികൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് സാനുമാഷ് വിശ്വസിച്ചു. അറുപതിലേറെ പേരുടെ ലഘുജീവിതക്കുറിപ്പുകൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ വാല്യം. ഇതിൽ പ്രശസ്തരുമുണ്ട്, പ്രശസ്തി ലഭിക്കാത്തവരുമുണ്ട്.