റിയലിസം, ശാസ്ത്രയുഗത്തിന്റെ സന്താനമാണ് | Sanu Mash