പ്രൊഫ എം എം നാരായണൻ | ഗുരുപൂർണിമ – സാനു മാഷിന്റെ സർഗ്ഗജീവിതത്തിന്റെ രേഖാചിത്രം | M.K. Sanu