ഗുരുപൂർണിമ : ചിന്തയുടെയും ദർശനത്തിന്റെയും മഹാസാഗരം | കരിവള്ളൂർ മുരളി