ഓരോ എഴുത്തുകാരനും ഓരോ റിപ്പബ്ലിക്ക് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്