എൻ. ഇ. സുധീർ | “ഇന്ന് മലയാളി അനുഭവിക്കുന്ന മൂല്യബോധത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എം കെ സാനു..”