ഇരുൾ വന്ന് മൂടുമോയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തമാണ് സാനുമാഷിന്റെ കൃതികൾ |മ്യൂസ് മേരി