അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം ഒന്നാം അങ്കം സംവിധാനം :പി എൻ മോഹൻരാജ്