അധ്യായം

അജയ്യതയുടെ ഔന്നത്യം

ട്രാജഡി " ട്രാജിക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളോട് എല്ലാം നാം അനുകൂലിച്ചു എന്ന് വരില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും ആപത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള അവരുടെ പതറാത്ത നില നമ്മുടെ അഭിനന്ദനം അവകാശപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ആ നില അജയ്യതയുടെ നിലയാണ്. "

സാനുമാഷ് പറയുന്നു
കവിതകള്‍
നാടകങ്ങള്‍
വായനക്കാര്‍ പറയുന്നു